24/7 Support: +91 9894337931, +91 9842237931 morris@wordofchrist.in

Youth wing


ஆபாசமான காட்சிகள், புத்தகங்கள் இவற்றுக்கு ஏன் அத்தகைய வல்லமை இருக்கிறது ? Read more...

மிகு‌ந்த மன பாரம் ரவியை அழுத்தியது. ஜெபிக்க முடியவில்லை. வேதம் வாசிக்க முட Read more...

Welcome to the youth corner - Skit's  Read more...